my_border.xml 239 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5 6
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
	android:shape="rectangle" >

	<stroke
		android:width="10dip"
7
		android:color="@android:color/background_dark" >
8 9 10
	</stroke>

</shape>